Junák - český skaut, středisko Skála Hlinsko, z.s.

Nad Parkem 1317
539 01 Hlinsko

IČO: 60103574

Kontaktní osoby


poslední aktualizace

Jste .návštěvník těchto stránek.

Za podporu děkujeme:

dd

Historie skautingu v Hlinsku

Meziválečný rozkvět

První skautský oddíl v Hlinsku zahájil svoji činnost na sklonku roku 1918. V čele několika nadšených chlapců tehdy stanul Jiří Skála. První tábor se uskutečnil již v roce 1920 na stráni za městem. Tři roky poté založila sestra Ludmila Dvořáková první dívčí oddíl. Další oddíly a družiny byly založeny v okolních obcích (Rváčov, Vítanov, Blatno, Údavy a Trhová Kamenice).


V únoru 1924 středisko uspořádalo první lyžařské závody v Hlinsku. Dospělí členové založili klub tzv. oldskautů. Následujícího roku navštívil Hlinsko zakladatel českého skautingu A.B. Svojsík a v sokolovně vystoupil s přednáškou "Japonsko a jeho lid". V letech 1926-1927 byl v místech dnešního zimního stadionu postaven skautský domov. Krátce po jeho slavnostním otevření skauti zorganizovali putovní tábor po Česko-saském Švýcarsku.

Hlinecký Junák (Junák je tradiční název největší české skautské organizace) spolupracoval se Sokolem, kterému asistoval při pořádání župního sletu, či s Klubem Českých turistů, kterému pomáhal značkovat některé turistické trasy v okolí. Ve 30. letech tábořili hlinečtí skauti nejčastěji na louce mezi dvěma rybníky u Dlouhého. Roku 1937 byl jejich tábor naneštěstí vyplaven, chlapci se museli uchýlit do blízké hájovny a předčasně se vrátit domů. Významným počinem bylo vydání almanachu 20 let skautingu v Hlinsku v Č. V dubnu 1938 do města zavítal pozdější náčelník Junáka Rudolf Plajner.Diktatura vylučuje skauting

Poslední předválečný tábor se konal v roce 1939 v Toulovcových maštalích. Skautský domov v Olšinkách byl po rozpuštění Junáka nacisty zapečetěn a veškerý majetek zkonfiskován. Středisko bylo rozpuštěno. Několik odvážlivců vniklo pod vedením bratra Stanislava Zedníčka do zapečetěného domova, aby zachránili alespoň nejcennější předměty.
Několik hlineckých činovníků se zapojilo do protinacistického domácího odboje. Bratři O. a J. Vohryzkovi, V. Tausik a V. Akrman byli odvlečeni do koncentračního tábora, kde byli umučeni. Mnozí hlinečtí junáci založili čtenářské kluby Mladého hlasatele, které organizoval Jaroslav Foglar. K obnovení Junáka došlo v květnu 1945.


O prázdninách roku 1945 uspořádali hlinečtí skauti a skautky letní tábory v pohraničí, aby zde pomohli se sklizní. Jelikož kapacita Skautského domova v Olšinkách již nedostačovala z důvodu velkého přílivu nováčků (středisko registrovalo rekordních 400 členů!), byla zřízena Skautská rezervace se čtyřmi klubovnami na Ratajích. V červnu 1946 při příležitosti "Junáckých oblastních závodů a sjezdu východočeské oblasti" do Hlinska podruhé zavítal náčelník Junáka Rudolf Plajner. Rok nato se bratr M. Hájek zúčastnil celosvětového setkání skautů ve Francii a sestra K. Ježdíková obdobného setkání skautek v Anglii.

Většina hlineckých činovníků odmítla vstoupit po únoru 1948 do komunisty ovládaného Svazu české mládeže. Proto na počátku roku 1949 v činnosti pokračoval již pouze jediný chlapecký oddíl. Poslední tábor se uskutečnil roku 1950 a brzy poté bylo hlinecké středisko donuceno předat veškerý majetek Pionýru. V. Rosůlek byl za svoji skautskou aktivitu odsouzen k sedmi letům vězení, někteří hlinečtí činovníci byli nuceni nastoupit vojenskou službu, jiní raději emigrovali.


Koncem 60. let podařilo navázat na to, co komunistický převrat přerušil. Veliké problémy však nastaly se zázemím. Skautský domov v Olšinkách i klubovny na Ratajích převzal roku 1950 Pionýr. Na místě ratajských kluboven byly vybudovány garáže a rovněž budova v Olšinkách byla určena k demolici. Skauti se však nevzdali. Pod vedením bratra Bohuslava Růžičky dům rozebrali a získaný stavební materiál použili na stavbu nové základny na kopci nad dnešním stadionem (ulice Nad Parkem 1317).

Roku 1969 se konaly ještě tři větší akce - mikulášská besídka, střediskové závody v sáňkování a po takřka 20 letech další tábor, který vedl O. Volejník. V zimě roku 1970 se ještě uskutečnil Junácký zimní sraz. Zanedlouho byla činnost Junáka opět zakázána a mnozí hlinečtí činovníci propuštěni ze zaměstnání či různým způsobem perzekvováni. V činnosti několik let tajně pokračovala jen jedna chlapecká družina.

Dvacet let svobody

V listopadu 1989 se konečně zhroutil nedemokratický režim komunistické strany. Již 1. března 1990 činovníci z let 1968-70 v sále hlinecké orlovny slavnostně obnovili junácké středisko. O měsíc později se jim podařilo získat zpět i skautský domov, který prošel po roce 2002 důkladnou rekonstrukcí. V létě 1991 odjeli hlinečtí skauti po více než dvaceti letech opět na tábor. Byl společný pro všechny oddíly a konal se v Šiškovicích u Slatiňan. V následujících letech středisko opakovaně tábořilo v pískovcovém lomu u Proseče, jen v letech 2003 a 2004 zamířilo na Slávkovu hůrku u Slatiňan.

V pozici vedoucího střediska se vystřídali Otakar Volejník (1989-98), Květoslava Chaloupková (1998-2001), Martin Hladký (2001-2008), Václav Žampach (2008-2014) a Ludmila Dalecká (2014-doposud). K nejvýznamnějším činovníkům patřil bratr Jiří Švec, který pro středisko pracoval nezištně, ale velmi obětavě a vytrvale od konce války až do své smrti v roce 2009.
Počáteční nadšení z počátku 90. let záhy vystřídal postupný pokles členské základny. Tento nepříznivý trend se začátkem 21. století podařilo zvrátit, středisko se však dodnes potýká s nedostatkem vedoucích starších 30 let.


Od roku 2000 se středisko pravidelně zapojuje do celostátní skautské dobročinné akce Kapka, jejíž výtěžek putuje na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně. Starší skauti a vedoucí vyrážejí na vandry do české, slovenské i rumunské přírody. V roce 1997 středisko uspořádalo okresní kolo Svojsíkova závodu a o třináct let později okresní kolo závodu vlčat a světlušek. Čtvrtý oddíl uspořádal přes deset fotbalových turnajů pro skauty z okolí. Ze skautských atletických závodů v Pardubicích si hlinecké oddíly několikrát odvezly putovní pohár pro celkového vítěze v kategorii chlapců i dívek. Od roku 2009 středisko pořádá soutěž v první pomoci pro žáky základních škol z Hlinska a okolí. Roku 2003 středisko vydalo almanach 85 let skautingu v Hlinsku v Čechách.

V roce 2008 započala spolupráce s německým skautským střediskem z Rottenburgu. Od té doby se skupina hlineckých skautů a skautek třikrát zúčastnila mezinárodního tábora v jihozápadním Německu a v roce 2015 se uskutečnil již třetí společný česko-německý tábor v ČR.

Zpracoval Vojtěch Homolka

Prameny a literatura k dějinám hlineckého střediska

20 let skautingu v Hlinsku


85 let skautingu v Hlinsku


Klubovny hlineckých skautů a skautek od roku 1918 do současnosti


Lubomír Šrámek: Jak jsme v Hlinsku skautovali ve třicátých letech


Vzpomínky Milana Hájka


Vzpomínky Josefa Horáka


On-line kronika z let 1999-2010


Články v regionálním tisku a skautských časopisech od roku 1998 do současnosti


Skálův oběžník 2003-2008


Střediskový informační časopis 2011-2014


Rozhovory s Alenou Lorencovou


Rozhovory s Marií Prokopovou


Rozhovor s Dagmar Trojanovou


Rozhovor s Evou Polanskou


Rozhovor s Jiřím Švecem


Rozhovor s Otou Volejníkem


Rozhovor s Vladimírem Červenkou


Kam dál?


design:Kolja 2009| code:Kolja 2009